Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY)/Maternity Benefit Programme (MBP)

Notes: Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana(IGMSY) has been renamed to Maternity Benefit Programme(MBP) from FY 2017-18 onwards.